Anunț – Inspector, clasa I, nivelul studiilor Superioare , grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Asistență Sociala al Aparatului de specialitate al primarului comunei Archiș

Formular inscriere concurs.docx

Declaratie colaborator securitate.docx


Nr. 539 / 02.04.2021

ANUNȚ

Primǎria comunei Archis , judetul Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție de Inspector, clasa I, nivelul studiilor Superioare , grad profesional Superior din cadrul Compartimentului Asistență Sociala al Aparatului de specialitate al primarului comunei Archiș , judetul Arad .

1. Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

selecţia dosarelor de înscriere, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,

– proba scrisă: 05.05.2021, orele 1000.

– interviul: in maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise .

2. Condițiile de desfășurare a concursului:

Dosarele de inscriere la concurs :se depun la sediul Primariei comunei Archiș,

judetul Arad, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 02.04.2021 – 22.04.2021 , inclusiv si trebuie sa contina:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica

3. Condiții de participare la concurs:

A. Condiții generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, si anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea

stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege

pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei

publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute

de legislaţia specifică.”.

B. Condiții speciale :

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în

domeniul Asistenței Socială , Psihologie , Sociologie sau Științe Juridice.

– Minimum 7 ani vechime in specialitatea studiilor .

5. Bibliografia de concurs:

Constituția României, republicata ;

Titlul I și II al părții ala părții a VI-a a OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările și completările ulterioare ;

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 Ordonanta privind prevenirea si sanctionarea

tuturor formelor de discriminare, rerepublicată cu modificările și completările ulterioare .

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,

rerepublicată cu modificările și completările ulterioare ;

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cuhandicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Hotararea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Hotararea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare ;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Archiș, județul Arad, Compartimentul Juridic şi la telefonul : 0257-323503 interior 203, Fax: 0257-323633 ,

E-mai : primaria.archis@yahoo.com sau secretar comisie Anta Gheorghe Florin

tel. 0760-241338 .

PRIMAR

VALEA Nicolae – Pavel

Updated: 02.04.2021 — 8:46 am