Comisii de specialitate

HOTĂRÂREA nr.74

Din 20.11.2020

Privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Archiş, Judeţul Arad

Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru extraordinară în data de 20.11.2020, ora 900 , fiind prezenţi un număr de 8 consilieri locali din 8 consilieri în funcţie , totalul consilierilor consiliului local fiind de 9.

AVÂND ÎN VEDERE :

Proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar interimar Valea Nicolae – Pavel ;

Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr.721/27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Archiş;

Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederilor art. 124, art.125 şi art.126 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Votul ,, pentru ” a 8 consilieri .

În temeiul art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se organizează Comisia de specialitate din domeniul Buget – Finanţe, Activităţi economice – financiare, Agricultură a Consiliului Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă :

  1. Crîjmar Den – Cristian , consilier local din partea P.S.D. , preşedinte,

  2. Vanci Hostil – Ambrosie , consilier local din partea P.S.D., secretar,

  3. Horhat Pavel – Nelu , consilier local din partea P.S.D , membru .

Art.2 Se organizează comisia de specialitate din domeniul Juridică şi de disciplină , Învăţământ , sănătate şi familie, Muncă şi Protecţie socială, a Consiliului Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă :

  1. Bociort Den – Vasile , consilier local din partea P.R.R., preşedinte,

  2. Rezban Limona- Luceana , consilier local din partea P.N.L., secretar ,

  3. Gag Pavel , consilier local din partea P.S.D., membru .

Art.3 Se reorganizează comisia de specialitate din domeniul Urbanism şi Amenajarea teritoriului , Protecţia mediului şi turism, Activităţi social-culturale, culte a Consiliului Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă :

  1. Bătrîn Nicolae , consilier local din partea P.N.L., preşedinte,

  2. Alb Dănuț  , consilier local din partea P.N.L., secretar,

  3. Jurj Ionel , consilier local din partea P.S.D. , membru .

Art.4. Secretarul general al comunei Archiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

– Instituţiei Prefectului – judeţul Arad ,

– Primarului comunei Archiş ,

-Persoanelor nominalizate

– Se afişează ,

– Se anexează la dosarul special de şedinţă .

Contrasemnează pentru legalitate,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCIORT DEN – VASILE ALB

p. SECRETAR GENERAL

CONSILIER JURIDIC

JULIANA – LIOARA

Updated: 21.12.2023 — 8:56 am