IMPOZITE SI TAXE 2016

Comisii de specialitate

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA ARCHIŞ

CONSILIUL LOCAL ARCHIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 6

din 22.06.2016

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Archiş

Consiliul local al comunei Archiş , întrunit în şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2016.


Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Archiş ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Archiş, judeţul Arad ,

În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Agricultura , Buget, Activităţi economice – financiare pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Batrîn Ignat, consilier local din partea PSD , preşedinte,

 2. Dl. Denuţ Florin , consilier local din partea PSD , secretar,

 3. Dl. Pantea Nicolae , consilier local independent , membru .

Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Juridică şi de disciplină , Muncă şi Protecţie socială, Protecţie copii , tineret şi sport pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Bociort Den-Vasile , consilier local din partea ALDE , preşedinte,

 2. Dl. Horhat Pavel-Nelu , consilier local din partea PSD , secretar ,

 3. Dl. Hărdauţ Pavel , consilier local din partea PNL , membru .

Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Urbanism şi Amenajarea teritoriului , Protecţia mediului şi turism pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Denuţ Andrei , consilier local din partea PSD , preşedinte,

 2. Dl. Răzban Pavel , consilier local din partea PSD, secretar,

 3. Dl. Alb Danuţ , consilier local din partea PNL , membru .

Art.4: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Învăţământ , sănătate şi familie, Activităţi social-culturale, culte pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Denuţ Florin , consilier local din partea PSD, preşedinte,

 2. Dl. Crîjmar Den-Cristian , consilier local din partea PSD , secretar,

 3. Dl. Bătrîn Nicolae, consilier local din partea PNL , membru .

Art.5. Secretarul comunei Archiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică

Primarului ales al comunei Archiş ,

Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Secretar

NICOLAE PANTEA Jr. GHEORGHE – FLORIN ANTA

Updated: 06.09.2017 — 8:59 pm