Categorie: Elemente de meniu

Comisii de specialitate

HOTĂRÂREA nr.74

Din 20.11.2020

Privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Archiş, Judeţul Arad

Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru extraordinară în data de 20.11.2020, ora 900 , fiind prezenţi un număr de 8 consilieri locali din 8 consilieri în funcţie , totalul consilierilor consiliului local fiind de 9.

AVÂND ÎN VEDERE :

Proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar interimar Valea Nicolae – Pavel ;

Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr.721/27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Archiş;

Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederilor art. 124, art.125 şi art.126 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Votul ,, pentru ” a 8 consilieri .

În temeiul art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se organizează Comisia de specialitate din domeniul Buget – Finanţe, Activităţi economice – financiare, Agricultură a Consiliului Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă :

  1. Crîjmar Den – Cristian , consilier local din partea P.S.D. , preşedinte,

  2. Vanci Hostil – Ambrosie , consilier local din partea P.S.D., secretar,

  3. Horhat Pavel – Nelu , consilier local din partea P.S.D , membru .

Art.2 Se organizează comisia de specialitate din domeniul Juridică şi de disciplină , Învăţământ , sănătate şi familie, Muncă şi Protecţie socială, a Consiliului Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă :

  1. Bociort Den – Vasile , consilier local din partea P.R.R., preşedinte,

  2. Rezban Limona- Luceana , consilier local din partea P.N.L., secretar ,

  3. Gag Pavel , consilier local din partea P.S.D., membru .

Art.3 Se reorganizează comisia de specialitate din domeniul Urbanism şi Amenajarea teritoriului , Protecţia mediului şi turism, Activităţi social-culturale, culte a Consiliului Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă :

  1. Bătrîn Nicolae , consilier local din partea P.N.L., preşedinte,

  2. Alb Dănuț  , consilier local din partea P.N.L., secretar,

  3. Jurj Ionel , consilier local din partea P.S.D. , membru .

Art.4. Secretarul general al comunei Archiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

– Instituţiei Prefectului – judeţul Arad ,

– Primarului comunei Archiş ,

-Persoanelor nominalizate

– Se afişează ,

– Se anexează la dosarul special de şedinţă .

Contrasemnează pentru legalitate,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCIORT DEN – VASILE ALB

p. SECRETAR GENERAL

CONSILIER JURIDIC

JULIANA – LIOARA

Componenta

SITUAŢIA CU PRIVIRE LA ALEŞII LOCALI DIN COMUNA ARCHIS, JUDETUL ARAD

 (primar, viceprimar, consilieri locali)

Nr. crt. Tip U.A.T. * Denumire U.A.T. Funcţie Nume / Prenume Naţio-nalitate Nr. mandate Partid politic actual În funcţie Da/Nu Studii **** Profesia de bază Data naşterii zz.ll.aaaa Sex Mandate zz.ll.aaaa – zz.ll.aaaa (Partid politic)
1 comuna ARCHIS Primar VALEA NICOLAE romana 6 PSD DA 10 CLASE Mecanizator 11.07.1953 M 1992-2016 PSD
2   ARCHIS Viceprimar PANTEA NICOLAE romana 5 PDL DA Superioare economist 23.12.1961 M 1996-2000PSDR, 2000-2004APR, 2004-2016 PDL
3   ARCHIS Consilier local ALB DANUT romana 3 PDL DA Superioare Ing. Silvic 26.08.1962 M 2004-2016 PDL
4   ARCHIS Consilier local BATRÎN IGNAT romana 4 PSD DA Medii lacatus mecanic 16.05.1965 M 2000-2008PNTCD, 2008-2016PSD
5   ARCHIS Consilier local BATRÎN NICOLAE romana 3 PDL DA Superioare Silvicultor 28.08.1975 M 2004-2016 PDL
6   ARCHIS Consilier local DENUŢ FLORIN romana 1 PSD DA Medii Silvicultor 03.06.1969 M 28.06.2012-2016PSD
7   ARCHIS Consilier local FAUR SABINEL romana 1 PNL NU Medii Sofer 21.03.1972 M 28.06.2012-31.07.2013
8 ARCHIS Consilier local HARDAUŢ PAVEL romana 2 PNL DA Medii Sofer 10.10.1963 M 2008-2016PNL
9 ARCHIS Consilier local HORHAT RAFAEL romana 1 PSD NU Superioare Inginer 27.01.1987 M 28.06.2012-31.07.2013
10   ARCHIS Consilier local MANEA AUREL romana 1 UNPR NU Sc. Profesionala sudor 03.11.1967 M 28.06.2012-25.06.2014
11   ARCHIS Consilier local MARTA TRAIAN romana 1 PSD NU Medii Pădurar 13.05.1964 M 28.06.2012-30.05.2014
12 ARCHIS Consilier local PULEAC SIMION romana 1 PDL DA Medii Electrician 02.01.1969 M 31.07.2012-2016PDL
13 ARCHIS Consilier local CRIJMAR DEN-CRISTIAN romana 1 PSD DA Medii Bucatar -ospatar 22.02.1975 M 31.07.2013-2016 PSD
14 ARCHIS Consilier local JURJ IONEL romana 1 PSD DA Medii Pădurar 17.12.1968 M 30.08.2013-2016 PSD
10 ARCHIS Consilier local CALIN VIORICA romana 1 UNPR DA Medii Contabil 22.01.1950 F 25.06.2014-2016 UNPR
11 ARCHIS Consilier local VALEA FLAVIU ARON romana 1 PSD DA Medii Mecanic 10.07.1977 M 30.05.2014-2016 PSD