Flora si fauna

Flora şi fauna –comunei Archiş se încadrează în zona vegetaţiei montane, formată din păduri de goruni amestecate cu gârniţă şi cer, îar mai jos se întind pădurile de fag, carpen, stejar, frasin, ulm, arţar, paltin, plop şi mesteacăn.

Printre arborii pădurilor vegetaţia este formată din păiuş, iarba văntului, spânz.Pe treapta cea mai înaltă sunt plantate păduride conifere- molidul, pinul, bradul şi duglasul. Dintre arbuşti întâlnim jnepeni murul, zmeurul, afinul, iar ultimii trei arbuşti enumeraţi constituie o sursă importantă de obţinere a unor venituri prin culegerea şi valorificarea fructelor acestora.

Animalele :

  • Animalele sălbatice care populează această zonă sunt : cerbul carpatin, căpriorul, mistreţul, lupul , vulpea, iepurele de câmp şi de vizuină, veveriţa , jderul, viezurele, pisica sălbatică etc.

  • Păsări – amintim : piţigoiul, mierla,graurul, cinteza, rândunica, cucul, gaiţa, dumbrăveanca, potârnichea, prepeliţa, fazanul , turturica, bufniţa, uliul, cioara, coţofana şi altele.

  • În ape peşti ca: mreana,cleanul, porcuşorul, păstrăvul, somnul, iar în pârâul Valea Groşilor care coboară de la munte se întâlnesc raci.

  • Animale ocrotite de lege- cerbul carpatin şi căpriorul, râsul.

Updated: 14.02.2011 — 12:18 am