Caracteristici geo-tehnice

 • pedologic – solurile sunt formate din roci moi, argile vineţii, specific comunei noastre sunt solurile brune şi brun roşcat de pădure , iar de-a lungul celor două pâraie apar soluri aluvionare. O caracteristică sprcifică solurilor zonei noastre o reprezintă aciditatea foarte pronunţată a soluţiei solului cu pH cuprins între 5,4- 6,4 ,aciditate dovedită de numeroasele plante caracteristice acidităţii ( pipirigul, feriga, coada calului, muşchii de pământ etc.)

 • geologic – ne situăm în sectorul românesc al Câmpiei Panonice cu următoarele caracteristici :

 • etajul structural superior ( rezultat al acumulării sedimentelor neogene şi cvaternare, iniţial în mediul marin şi ulterior salmastru, lacustru şi deltaic- fluviatil.)

 • etajul structural inferior

 • complexul marnos inferior(marne cenuşii compacte,micafere,sfărâmicioase , cu resturi de cardiacee şi ostracode

 • complexul marnos superior ( marne cenuşii slab nisipoase cu intercalaţii de argile nisipoase.)

 • depozitele de vârstă cvaternară

 • depozite loesoide

 • argile roşcate

 • pătura de sol

 •  

Formaţiunile superficiale nu conţin cloruri şi sulfaţi în cantităţi deosebite , motiv pentru care putem spune că apele aparţin tipului bicarbonat- calcic.

Updated: 14.02.2011 — 12:16 am