Buletin informativ pe anul 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI ARCHIŞ

TEL : 0257/323503 ; 323553 Adresa:com.Archiş str.Principală, nr.97, jud.Arad
FAX: 0257/323633 E -mail : primaria.archis@yahoo.com


PRIMĂRIA COMUNEI ARCHIS JUDEŢUL ARAD

Buletin informativ în conformitate cu

art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Archis

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
– 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– 
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
– 
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal , actualizat
– Legea 53/2003, Codul Muncii, actualizat

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Archis judetul Arad

b1) Organigrama institutiei 

b2) Regulamentul de organizare si functionare 

b3) Programul de functionare
Luni -vineri, între orele:  8.00 – 16.00 ;

b4) Program de audiente

Primar, Nicolae Valea, luni 12,00-14,00 şi joi 10,00-12,00 

Viceprimar, Pantea Nicolae, marţi 10,00-12,00 şi vineri 9,00-11,00

Secretar, Anta Gheorghe Florin,  miercuri 9,00-11,00 şi joi 11,00-13,00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Archis si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Archis

VALEA NICOLAE  – Primarul comunei Archis
PANTEA NICOLAE – Viceprimarul comunei Archis

ANTA GHEORGHE FLORIN  – Secretarul comunei Archis

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
ANTA GHEORGHE FLORIN 

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria comunei Archis
Sediul: comuna Archis nr.97 judeţul Arad
Telefon : 0257/323553; 0257323503 Fax: 0257/323633

Email:  primaria.archis@yahoo.com

Site : www.archis-arad.ro

e) Sursele financiare,  bugetul  si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Archis;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Archis;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Archis, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Archis respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
 
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare 

– date de stare civila

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Updated: 06.09.2017 — 9:08 pm